Code of Conduct

Målerås Mekaniska AB ( MMAB ) har kunder och leverantörer i ett flertal länder. Det betyder att vårt ansvar är globalt. Därav behovet av en Code of Conduct som styr vårt förhållande till varandra internt men även i våra externa relationer till kunder och leverantörer. Vår Code of Conduct skall alltid kommuniceras som en naturlig del i vårt arbete.

Affärsprinciper

Ett grundkrav är att vi internt och externt alltid agerar inom ramen för lagar och internationella konventioner. Dessa skall alltid respekteras och följas.

All samverkan med kunder och leverantörer skall ske så att krav på färdig produkt kan tillgodoses. Överenskommelser och avtal avseende uppdragets art och omfattning skall vara tydlig. Kunder och övriga intressenter skall alltid se MMAB som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtaganden.

All information rörande affärsverksamheten behandlas som konfidentiell information.
Korrupt affärsverksamhet och andra illojala konkurrensbegränsande handlingar accepteras ej.

Sociala principer

Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd skall respekteras och följas. Anställda skall behandlas med respekt och värdighet.
Bestraffning eller hot om bestraffning får ej förekomma.
Diskriminering av anställda accepteras ej. Jämställdhet och lika behandling skall alltid gälla oavsett ras, kön, nationalitet, ålder, civilstånd, sexuell läggning, fackförbundstillhörighet, politisk åskådning eller religion.
Barn- eller tvångsarbete accepteras ej.

Arbetstider skall följa nationella lagar och avtal.
Lön och annan ersättning skall minst uppfylla nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen.

Anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt skall respekteras.

Arbetsmiljön skall uppfylla tillämpliga lagar och regler för arbetarskydd. Maskiner och övrig utrustning skall vara säkra att använda så att risken för ohälsa och skador minimeras.

Miljö

MMAB bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan. Nationella och internationella miljölagar och bestämmelser skall efterlevas. Miljöarbetet skall fortlöpande förbättras inom verksamheten.
Så långt det är möjligt skall avfall källsorteras och återvinnas. Farliga substanser och farligt avfall skall hanteras på ett miljösäkert sätt.

Tillämpning

MMAB ansvarar för att Code of Conduct kommuniceras såväl internt som externt. Chefer skall inom sitt område ansvara för tillämpningen av denna Code of Conduct samt nationella lagar och föreskrifter.

Uppföljning

MMAB följer upp förhållningssättet till vår Code of Conduct såväl internt som externt.
MMAB förbehåller sig rätten att göra oannonserade inspektioner hos leverantörer och andra intressenter. Inspektioner kan även utföras av tredje part.
Upprepade och allvarliga händelser leder till korrigerande åtgärder och ev. avveckling av affärssamarbetet.